Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 28/03/2022

Theo quyết định số 228 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 28/03/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

 • Đậu tương : tăng từ 4.620 USD lên 5.060 USD;
 • Đậu tương mini: tăng từ 924 USD lên 1.020 USD;
 • Lúa mỳ: giảm từ 7.370 USD xuống 6.600 USD;
 • Lúa mỳ mini : giảm từ 1.474 USD xuống 1.320 USD;
 • Lúa mỳ Kansas : giảm từ 7.260 USD xuống 6.600 USD;
 • Ngô : tăng từ 2.640 USD lên 2.915 USD;
 • Ngô mini : tăng từ 528 USD lên 583 USD;
 • Cao su RSS3: tăng từ 58.500 JPY lên 60.000 JPY;
 • Dầu ít lưu huỳnh: tăng từ 13.532 USD lên 13.999 USD;
 • Dầu thô Brent: tăng từ 11.033 USD lên 13.112 USD;
 • Dầu thô Brent mini: tăng từ 1.351 USD lên 1.585 USD;
 • Dầu thô WTI: giảm từ 13.200 USD xuống 11.825 USD;
 • Dầu thô WTI mini : giảm từ 6.600 USD xuống 5.913 USD;
 • Dầu thô WTI micro : giảm từ 1.320 USD xuống 1.183 USD;

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự