Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 27/12/2021

Theo quyết định số 735QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 27/12/2021.

Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Cao su RSS3 thay đổi

  • Cao su RSS3 : giảm 1000 JPY /lot từ 70.500 JPY/lot lên 69.500 JPY/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự