Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 26/09/2022

Theo quyết định số 713 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 26/09/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Xăng RBOB : giảm từ 11.550 USD/lot về 9.570 USD/lot

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự