Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 25/11/2022

Theo quyết định số 882 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), GF xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 25/11/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Dầu thô Brent mini: tăng từ 939 USD/lot lên 981 USD/lot

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự