Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 25/07/2022

Theo quyết định số 539 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 25/07/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Gạo thô : tăng từ $1.183 lên $1.375
  • Cao su RSS3 : giảm từ 54.500JPY về 54.000JPY
  • Khí tự nhiên : tăng từ $11.330 lên $12.430
  • Khí tự nhiên mini : tăng từ $2.833 lên $3.108
    • Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:


Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự