Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 25/04/2022

Theo quyết định số 311 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 25/04/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Khí tự nhiên : tăng từ 7.040 USD lên 7.700 USD ;
  • Khí tự nhiên mini : tăng từ 1.760 USD lên 1.925 USD ;
  • Cao su RSS3 : giảm từ 61.500 JPY xuống 61.000 JPY ;

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự