Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 24/12/2021

Theo quyết định số 731QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 24/12/2021.

Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Quặng sắt thay đổi

  • Quặng sắt: giảm 220 USD/lot từ 2.090 USD/lot lên 2.310 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự