Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 23/12/2021

Theo quyết định số 728QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 23/12/2021.

Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Gạo thô thay đổi

  • Gạo thô: giảm 137 USD/lot từ 990 USD/lot lên 853 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự