Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 23/05/2022

Theo quyết định số 381 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 23/05/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Cà phê Robusta : giảm từ $1.936 về $1.771
  • Đường trắng : tăng từ $1.871 lên $2.037
  • Cao su RSS3 : giảm từ 56.500 JPY về 53.000 JPY

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự