Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 22/08/2022

Theo quyết định số 617 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 22/08/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Khí tự nhiên mini : tăng từ 3.108 USD/lot lên 3.410 USD/lot
  • Cao su RSS3 : giảm từ 51.000 JPY/lot về 50.500 JPY/lot
  • Dầu thô Brent mini : giảm từ 1.069 USD/lot về 939 USD/lot
Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:
Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự