Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 21/04/2022

Theo quyết định số 297 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 21/04/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Khí tự nhiên : tăng từ 6.270 USD lên 7.040 USD ;
  • Khí tự nhiên mini : tăng từ 1.568 USD lên 1.760 USD ;
  • Lúa mì : giảm từ 4.730 USD xuống 4.510 USD ;
  • Lúa mì mini : giảm từ 946 USD xuống 902 USD ;
  • Lúa mì Kansas : giảm từ 4.730 USD xuống 4.510 USD ;
  • Bạc : giảm từ 10.450 USD xuống 9.350 USD ;
  • Đồng : giảm từ 7.150 USD xuống 6.050 USD ;
  • Bạch kim : giảm từ 4.400 USD xuống 3.740 USD ;

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự