Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 20/07/2022

Theo quyết định số 533 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 20/07/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Khí tự nhiên : tăng từ $10.285 lên $11.330
  • Khí tự nhiên mini : tăng từ $2.571 lên $2.833

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự