Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 20/05/2022

Theo quyết định số 374 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 20/05/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Quặng sắt : giảm từ $2970 về 2640$

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Thay đổi ký quỹ quặng sắt
Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự