Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 19/09/2022

Theo quyết định số 694 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 19/09/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Dầu đậu tương: giảm từ 3.740 USD/lot về 3.300 USD/lot
  • Ngô: giảm từ 2.970 USD/lot về 2.750 USD/lot
  • Ngô mini: giảm từ 594 USD/lot về 550 USD/lot

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự