Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 19/04/2022

Theo quyết định số 285 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 19/04/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Khí tự nhiên : tăng từ 5.665 USD lên 6.270 USD ;
  • Khí tự nhiên mini : tăng từ 1.416 USD lên 1.568 USD ;

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự