Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 18/07/2022

Theo quyết định số 526 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 18/07/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Dầu đậu tương : tăng từ $3.080 lên $3.410
  • Đậu tương : tăng từ $4.400 lên $4.840
  • Đậu tương mini : tăng từ $880 lên $964
  • Khô đậu tương : tăng từ $2.200 lên $2.420
  • Lúa mỳ : giảm từ $4.125 về $3.630
  • Lúa mỳ mini : giảm từ $825 về $726
  • Lúa mỳ Kansas : giảm từ $4.235 về $3.740
  • Ngô : tăng từ $2.725 lên $2.970
  • Ngô mini : tăng từ $550 lên $594

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự