Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 18/05/2022

Theo quyết định số 370 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 18/05/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Khô đậu tương : giảm từ $2.640 về $2.200
  • Lúa mỳ : tăng từ $3.850 lên $4.125
  • Lúa mỳ mini : tăng từ $770 lên $825
  • Lúa mỳ : tăng từ $3.850 lên $4.235
  • Ngô : giảm từ $2.915 về $2.750
  • Ngô mini : giảm từ $583 về $550

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự