Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 18/04/2022

Theo quyết định số 280 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 18/04/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng Cao su RSSS3 tăng từ 59.500 JPY lên 61.500 JPY;

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự