Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 16/05/2022

Theo quyết định số 364 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 16/05/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Cao su RSS3 : giảm từ 58.500 JPY về 56.500 JPY
  • Khí tự nhiên : tăng từ $9.350 lên $10.340
  • Khí tự nhiên mini : tăng từ $2.338 lên $2.585

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự