Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 15/08/2022

Theo quyết định số 594 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 15/08/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Xăng pha chế RBOB : giảm từ 13.750 USD/lot về 12.650 USD/lot
Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:
Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự