Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 13/06/2022

Theo quyết định số 415 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 13/06/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Cao su RSS3 : tăng từ 54.500JPY lên 56.500JPY

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự