Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 11/03/2022

Theo quyết định số 153 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 11/03/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Quặng sắt : tăng từ 2.420 USD lên 2.860 USD;

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự