Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 10/10/2022

Theo quyết định số 760 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 10/10/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Dầu thô WTI : giảm từ 9.295 USD/lot xuống 8.250 USD/lot
  • Dầu thô WTI mini : giảm từ 4.648 USD/lot xuống 4.125 USD/lot
  • Dầu thô WTI micro : giảm từ 930 USD/lot xuống 825 USD/lot

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự