Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 09/09/2022

Theo quyết định số 674 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 06/09/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Quặng sắt: giảm từ 1.760 USD/lot về 1.650 USD/lot

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự