Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 08/08/2022

Theo quyết định số 578 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 08/08/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Khô đậu tương : tăng từ $2.695 USD/lot lên $3.080 USD/lot
  • Cao su RSS3 : giảm từ $53.000 JPY/lot về $51.000 JPY/lot
  • Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:


 

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự