Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 08/04/2022

Theo quyết định số 256 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 08/04/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Khí tự nhiên : giảm từ 5.445 USD xuống 5.335 USD;
  • Khí tự nhiên mini : giảm từ 1.361 USD xuống 1.334 USD;

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự