Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 07/04/2022

Theo quyết định số 252 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 07/04/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Lúa mỳ : giảm từ 6.600 USD xuống 5.600 USD;
  • Lúa mỳ mini : giảm từ 1.320 USD xuống 1.122 USD;
  • Lúa mỳ Kansas : giảm từ 6.600 USD xuống 5.600 USD;
  • Dầu thô WTI : giảm từ 11.825 USD xuống 10.450 USD;
  • Dầu thô WTI mini: giảm từ 15.913 USD xuống 5.225 USD;
  • Dầu thô WTI micro : giảm từ 1.183 USD xuống 1.045 USD;

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự