Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 06/12/2021

Theo quyết định số 647/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 06/12/2021.

Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Cao su RSS3, Quặng sắt thay đổi

  • Cao su RSS3 : giảm 2.000 JPY/lot từ 74.000 JPY/lot xuống 72.000 JPY/lot
  • Quặng sắt : tăng 110 USD/lot từ 1.870 USD/lot lên 1.980 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự