Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 05/09/2022

Theo quyết định số 658 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 05/09/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Cao su RSS3 : giảm từ 50.500 JPY/lot về 49.000 JPY/lot

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự