Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 03/01/2022

Theo quyết định số 777 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 03/01/2022.

Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Cao su RSS3 , TSR20 thay đổi

  • Cao su RSS3: tăng 2500 JPY /lot từ 69.500 JPY/lot lên 72.000 JPY/lot
  • Cao su TSR20: giảm 90 USD từ 825 USD/lot xuống 715 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự