Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 02/12/2021

Theo quyết định số 642/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 02/12/2021.

Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Dầu Brent thay đổi

  • Dầu thô Brent : tăng 1166 USD/lot từ 6.567 USD/lot lên 7.733 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự