Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 02/03/2022

Theo quyết định số 124 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 02/03/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Cà phê Robusta : tăng từ 1.848 USD lên 1.936 USD;
  • Đường trắng : giảm từ 2.010 USD xuống 1.871 USD;

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự