Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 30/09/2022

Theo quyết định số 734/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 30/09/2022.

Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Chì LME, Thiếc LME, Kẽm LME thay đổi

  • Chì LME: giảm 3.750 USD về 3.625 USD/lot
  • Thiếc LME : giảm 22.475 USD về 18.775 USD/lot
  • Kẽm LME: giảm 7.950 USD về 8.325 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự