Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 29/11/2021

Theo quyết định số 635/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 29/11/2021.

Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Đồng LME thay đổi
* Đồng LME : giảm 1.850 USD từ 17.125 USD/lot xuống 15.275 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự