Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 11/04/2022

Theo quyết định số 259/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 11/04/2022.

Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Kẽm LME thay đổi

  • Kẽm LME : tăng 6.725 USD lên 8.050 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự