Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 07/07/2022

Theo quyết định số 409/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 07/07/2022.

Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Nhôm LME, Thiếc LME, Niken LME thay đổi

  • Nhôm LME: giảm 6.500 USD về 5.950 USD/lot
  • Thiếc LME: giảm 21.255 USD về 22.475 USD/lot
  • Niken LME: giảm 37.164 USD về 34.050 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự