Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 07/06/2022

Theo quyết định số 409/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 07/06/2022.

Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Kẽm LME thay đổi

  • Đồng LME: giảm 16.250 USD về 15.750 USD/lot
  • Nhôm LME: giảm 7.000 USD về 6.500 USD/lot
  • Thiếc LME: giảm 21.630 USD về 21.255 USD/lot
  • Kẽm LME: giảm 8.350 USD về 7.875 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự