Thông báo: Thay đổi biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV ngày 21/03/2022

Theo quyết định số 209QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi biên độ giao dịch của HĐ KHTC. Thời gian áp dụng kể từ ngày 21/03/2022.

Lưu ý : Biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự