Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 06/10/2022

Theo quyết định số 750 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Golden Finance xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 06/10/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Bạc : tăng từ 8.250 USD/lot lên 9.350 USD/lot
  • Bạc mini  : tăng từ 4.125 USD/lot lên 4.675 USD/lot
  • Bạc micro : tăng từ 1.650 USD/lot lên 1.870 USD/lot
  • Khí tự nhiên : giảm từ 13.640 USD/lot xuống 11.550 USD/lot
  • Khí tự nhiên mini : giảm từ 3.410 USD/lot xuống 2.888 USD/lot

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Chia sẻ bài viết:

Bài tương tự